Финансово-счетоводно обслужване

  • Изготвяне на проектобюджет, съобразен с нуждите на ЕС и разпоредбите на ЗУЕС.
  • Стриктно следене и заплащане в срок на разходите на ЕС.
  • Изготвяне на месечни справки за дължими суми.
  • Информиране при забава на плащанията.

За пълна отчетност на събраните и разходваните суми за ЕС

Вход