Поверителност на интернет страницата

 1. Въведение

Настоящият документ важи за интернет страницата www.360bg.eu и личните данни, обработвани при работа със същата.

Доколкото интернет страницата има отношение към дейността на „Техем Сървисис” ЕООД (Техем), при използването на същата са приложими Декларацията за поверителност, публикувана на Клиентския портал на дружеството www.techembg.com, както и тази публикувана на интернет страницата www.techem.net.

Моля запознайте се с тях, доколкото в същите може да откриете информация, която Ви е необходима, например относно:

 • основни понятия във връзка със защитата на личните данни,
 • категории лични данни,
 • събиране на лични данни,
 • цели и правно основание за обработване,
 • категории получатели на лични данни,
 • съхранение на лични данни,
 • технически и организационни мерки,
 • Вашите права.
 1. Информация за Техем

„Техем Сървисис” ЕООД е българско дружество, вписано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК: 130036512, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Проф. Георги Павлов №3.

Телефоните за връзка с нас са 0700 1 28 28 и 02/970 28 28.

Можете да ни изпратите факс на 02/970 28 48.

Можете да ни изпратите електронна поща на e-mail: dataprotection@techem.net

 1. Длъжностно лице по защита на данните

В изпълнение на законовите правила Техем е определило длъжностно лице по защита на данните. Чрез гореописаните контакти можете да се свържете с него или да му изпратите писмено искане.

 1. Поддръжка на интернет страницата

За поддръжка на настоящата интернет страница е възможно да бъдат използвани обработващи лични данни, които извършват дейности от името на Техем. Това може да се случи само след сключване на писмено споразумениe между нас и тях.

Техем извършва внимателна проверка на обработващите лични данни, както и ангажира тяхната отговорност при извършване на дейности. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Техем.

Техем предприема необходимите мерки, за да гарантира, че обработващите спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и дадените инструкции, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите данни.

 1. Лични данни

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

При посещение на настоящата интернет страница получаваме лични данни пряко от Вас, когато Вие ни ги предоставяте, например при попълване на формуляри. Ние използваме тези данни за дадените или произтичащи от искането Ви цели. Предоставяне на трети лица става само доколкото това е необходимо за изпълнение на задължения.

 1. Информация, която се събира автоматично

Техем съхранява при всяко посещение на тази интернет страница съкратен IP-адрес на запитващия компютър, както и страницата, от която ни посещавате в случай на препращане. По време на Вашето посещение се съхраняват датата на достъп, имената на търсените файлове, URL адрес, HTTP отговор, състояние на достъпа, продължителност на достъпа, както и трансферирани байтове. Тази информация използваме изключително за статистически цели, при което индивидуалният потребител остава анонимен.

Бисквитки (Cookies)

Интернет страницата използва т.нар. бисквитки (Cookies). Бисквитките не вредят на Вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат за това страницата ни да бъде клиентски ориентирана, ефективна и сигурна. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от Вашия браузер.

Най-използваните от нас бисквитки са т.нар. Session Cookies. Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Други бисквитки се съхраняват на Вашето крайно устройство, докато ги изтриете. Те дават възможност разпознаването на Вашия браузър при следващо посещение.

Можете да настроите Вашия браузър така че да сте информирани за настройките на бисквитките и да ги разрешавате само в индивидуални случаи, да са позволени определени бисквитки за определени случаи , или като цяло да ги изключите и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. При изключване на бисквитките функционалността на тази интернет страница може да се ограничи.

Cookiebot

Използваме функционалностите на Cookiebot, продукт на датската компания Cybot A/S, с адрес: Хавнегаде 39, 1058 Копенхаген, Дания. Чрез тези функционалности данни могат да бъдат предоставяни  на Cookiebot или Cybot, като същите могат да бъдат запазвани и обработвани. Можете да откажете или да се съгласите с използването на всички или отделни бисквитки (cookies). Тук можете да промените или оттеглите съгласието си:

http://360bg.eu/cookie-declaration/

В банера за съгласие, в който можете да изберете или премахнете избора на отделни бисквитки, винаги ще имате актуална и пълна информация за бисквитките, използвани на нашия уебсайт, и ще можете сами да решите кои бисквитки разрешавате и кои не.

Кои данни се съхраняват от Cookiebot?

Ако се съгласите с използването на бисквитки, следните данни ще бъдат предоставяни на Cybot, като същите ще бъдат обработвани от последното:

 • IP адрес (анонимизиран),
 • Дата и час на Вашето съгласие,
 • URL адресът на нашия уебсайт,
 • Технически данни на браузъра,
 • Криптиран анонимизиран ключ,
 • Списък на бисквитките, които сте разрешили.

Къде и за колко време Вашите данни ще бъдат съхранявани?

Всички данни се обработват изключително в рамките на Европейския съюз. Данните се съхраняват в център за данни Azure (доставчик на облачните услуги е Microsoft). Ако не заявите друго, всички потребителски данни ще бъдат изтрити 12 месеца след даване на Вашето съгласие  или при прекратяване използването на Cookiebot.

Можете да откриете Декларацията за поверителност на Cookiebot  на следния адрес:

https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/?tid=331588575084

Можете да спрете обработването на горепосочените данни, като откажете използването на бисквитки чрез банера за съгласие или чрез настройките на браузъра Ви.

Логове (лог файлове)

Събира се и се съхранява информация в т.нар. логове (лог файлове) на сървъра, които браузърът ви автоматично предава. Това могат да бъдат:

 • Тип и версия на браузър
 • Използване работна система
 • Препращащ URL адрес
 • IP-адрес
 • Име на хоста на достъпващия компютър
 • Време на заявката от сървъра

Запазваме си правото допълнително да проверим тези данни, ако имаме индикации за противозаконно използване.

SSL Криптиране

Тази интернет страница използва SSL криптиране от съображения за сигурност и за защита на преноса на поверително съдържание, като например регистрация, формуляри и др. Криптирана връзка се разпознава по това, че адресният ред на браузъра не е “http://”, а е “https://” и по символа ключ на реда с интернет адреса. SSL криптирането допринася данните, които Вие предоставяте на нас, да не могат да се прочетат от трети лица.

 1. Вашите права

Имате право по всяко време на безплатна информация относно Вашите съхранени лични данни, техния произход и получатели и целта на обработването на данни, както и правото на корекция, ограничаване, изтриване на тези данни и други. Вашите права са подробно описани в Декларация за поверителност на „Техем Сървисис” ЕООД. За тях, както и за други въпроси относно Вашите лични данни, можете да се обръщате към нас по всяко време на посочения тук адрес или по имейл на dataprotection@techem.net.

 1. Вашата сигурност е на първо място за нас.

За защита на запазените при нас Ваши лични данни от неразрешен достъп и злоупотреба сме взели голям брой технически и фирмени мерки за сигурност, които регулярно се проверяват и се поддържат на актуалното ниво на достиженията на техническия прогрес.

 1. Актуализиране

Настоящият документ е актуален към 25.11.2021  г.

Същият може да бъде изменян поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Техем, на клиенти, на компетентни органи, както и по други причини.

Молим Ви периодично да проверявате настоящия документ, за да се запознавате с най-актуалната му версия.

25.11.2021 г.