Често задавани въпроси

За да изберете услугите ни като професионален домоуправител, първо трябва да направите Общо събрание на ЕС, на което да се вземе решение за сключване на договор с Техем Сървисис за услугата „професионален домоуправител“. Решението се протоколира. При желание от Ваша страна може да съдействаме и присъстваме на събранието. След това се обсъжда договора за изпълнение на услугата, като го съобразяваме и преправяме спрямо нуждите и потребностите на Вашата ЕС.

Нашата цена е на апартамент, тъй като при поддръжката от значение е броят на апартаментите в един вход.

Възможно е и определяне на таксата за управление и поддръжка на базата на броя обитатели.

Да. Договорът се обсъжда и може да се променя според потребностите на ЕС(ЕС). След като уточним всички параметри по договора не добавяме никакви допълнителни клаузи. Клиентите сами решават за какъв срок ще е договора им, като имат и възможността за прекратяването му с едномесечно предизвестие.

Организираме събиране на вземанията за вече ползващи услугите ни клиенти. За инкасиране на суми от неизрядни платци от предходен период (до сключване на договор с Техем) можем оказваме съдействаме при наличие на легитимни документи.

Предлагаме няколко начина за заплащане на сумите, дължими от клиентите за разходите на ЕС.

 • На каса на EasyPay, като посочите Техем Сървисис ЕООД за Търговец и абонатния номер на имота
 • През системата на ePay, като изберете за Търговец Техем Сървисис ЕООД и абонатния номер на имота
 • По банкова сметка на Техем Сървисис ЕООД при

  Банка: ИЗИПЕЙ АД

  IBAN: BG42ESPY40040059933748

  BIC: ESPYBGS1

  Като в „Основание“ посочете точен адрес на имота и Вашия абонатен номер.

Съгласно чл.7, ал.3 от Закона за управление на ЕС, всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от настъпване на дадена промяна в обстоятелствата около обитаването на даден апартамент да уведоми за това домоуправителя.

Важно: При подадена декларация, промяна в месечните такси настъпва от 1-во число на месеца, последващ месеца на подадената декларация.

Водим своевременна и пълна отчетност на приходите и разходите на вашата ЕС. Имате достъп 24/7 до Клиентския портал на Техем -професионален домоуправител, в който са налични детайлни справки за всички приходи и разходи.

Високите сметки за вода обикновено се дължат на:

 • Стара водопроводна инсталация и наличие на течове.
 • липса на отчет на водомерите при някои съседи, които не допускат проверителите за отчет и не подават самоотчет.
 • Течаща вода в общите част- санитарно помещение, гаражи, градини и др., която не се отчита посредством измервателен уред (водомер) и се разпределя между всички собственици.
 • Стари и неработещи водомери.

Техем Сървисис може да Ви предложи специална оферта за монтиране на радиоводомери за студена и топла вода. При наличие на дистанционни водомери за топла /студена вода отпада необходимостта от посещения на проверител от Софийска вода, няма неотчетени водомери, не е нужно да подавате самоотчети.

Всяка жилищна сграда, свързана с топлопреносната мрежа, разполага със собствена абонатна станция. В случай че налягането е слабо или тръбите са студени, е възможно абонатната станция да има нужда от допълване. В случай на подобен проблем не се колебайте да се свържете с нас.

Всеки собственик в сграда в режим на ЕС е длъжен със своите действия или бездействия да не причинява вреди на останалите собственици. В тази връзка, в случай на претърпени вреди и имота ви е застрахован за такива събития, то потърсете вашия застраховател или обезщетяване по съдебен път.

Методите за разпределение на разходите за управлението и поддръжката на ЕС са подробно описани в ЗУЕС.

Съгласно чл. 51., т. 1, разходите за управление и поддържане на общите части на ЕС се разпределят по равно, в зависимост от броя на собствениците, включително ползвателите, обитателите и членовете на техните домакинства, независимо на кой етаж се помещават.

Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6 години, както и от собственик, обитател или ползвател, пребиваващ в ЕС за не повече от тридесет дни в рамките на една календарна година.

В т. 3 е указано, че Общото събрание при мнозинство, повече от петдесет на сто от идеалните части от общите части, е в правото си да реши собственик, обитател или ползвател, който отсъства по-дълго от тридесет дни в рамките на една календарна година, да плаща за времето на отсъствието си само петдесет на сто от разходите за управление и поддържане, посочени в ал. 1. За своето отсъствие, същият следва писмено да уведоми управителя.

Според т. 4, при решение на Общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата да се ползват услугите на портиер, разходите за него следва да се разпределят съгласно условията и по реда на ал. 1 и 3.

В т. 5 се казва, че собственик, обитател или ползвател, упражняващ професия или извършващ дейност в самостоятелен обект на ЕС, свързана с достъп на външни лица, трябва да заплаща разходите за управление и за поддържане на общите части в размер, възлизащ между трикратния и петкратния такъв, който е определен с решение на Общото събрание.

Съгласно текста в т. 6, собственик, обитател или ползвател по ал. 5, трябва да заплаща съответните разходи за поддържане и управление на общите части на сградата в размер, определен в ал. 1, ако за самостоятелните им обекти се ползва отделен вход.

В т. 7 се постановява, че собственици, обитатели и ползватели, които отглеждат животни, подлежащи на извеждане в ЕС, трябва да заплащат разходи за вода, електрическа енергия, отопление, абонаментно почистване на асансьора и уборка на общите части за всяко едно животно, в размер, съответен на един обитател.

Общото събрание най-често се свиква чрез покана. Тя се поставя на общодостъпно място на входа на сградата, най-малко една седмица преди определената дата за събранието.

При неотложна ситуация, изискваща незабавно свикване, поканата се поставя поне 24 часа преди това.

Датата и часът на поставяне се отбелязват задължително върху поканата от свикващия Общото събрание. Съставя се и писмен протокол, удостоверяващ това.
Общото събрание се провежда винаги на подходящо за целта място в ЕС, в прилежаща към нея площ или на друго място, близо до нея.

За провеждането на събранието се води протокол, в който следва да се отбележат датата и мястото на провеждането.

Посочват се: дневен ред, явилите се лица, съответните им идеални части от ЕС, номерът на самостоятелния им обект.

От голямо значение е начинът, по който са гласували присъстващите на Общото събрание.

На събранието се вписват всички направени изявления, дадените предложения и приетите решения.

Съгласно ЗУЕС- Чл. 46б. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2011 г.):

Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на ЕС подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на ЕС, както и адрес за кореспонденция.

Обикновено в посочения от закона срок управителя на УС регистрира ЕС в общината чрез уведомление, че е избран от ЕС. При регистрация трябва да се носи копие от протокола на Общото събрание, на което е избран управителя.

Съгласно ЗУЕС Чл. 51.

(1) Разходите за управление и поддържане на общите части на ЕС се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.

(2) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6- годишна възраст

(7) Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в ЕС животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

Не намерихте отговори на въпросите си?

Свържете се с нас

Обадете ни се

тел.: 0700 1 28 28