Административно обслужване и управление

  • Организиране, свикване, провеждане и протоколиране на периодични и извънредни ОС на ЕС.
  • Изпълнение и контрол на взетите решения на ОС на ЕС.
  • Изготвяне и приемане на правилник за вътрешния ред, съгласно законовите изисквания и тези на конкретната ЕС.
  • Изготвяне, актуализиране и поддръжка на електронна книга на собствениците и ползвателите в ЕС.
  • Съгласуване на проекти по озеленяване, изграждане на детски площадки, разделно събиране на отпадъци и др. със съответните Общински служби.
  • Организация на други дейности в ЕС и изготвяне на планове и графици – за снегопочистване и други.

Представителство на ЕС пред районна администрация, ведомства, държавни и общински органи, електроразпределителни, водоснабдяващи и топлоснабдителни дружества.